Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník),

DARODĚJKY s.r.o., IČ: 449 62 061, se sídlem Těšínská 1281/3, 612 00 Brno,

provozovna Košinova 29a, Brno 612 00 (lze kontaktovat po předchozí telefonické či e-mailové domluvě!)
tel. 733 598 460, 606 804 526
e-mail: info@jinedarky.cz

I.
Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) právnické osoby - společnosti DARODĚJKY s.r.o., IČ: 449 62 061, se sídlem Těšínská 1281/3, 612 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4351, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese – doméně- www.jinedarky.cz (dále jen „Prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím distančního webového obchodu Prodávajícího. Distanční webový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese – doméně - www.jinedarky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

2. Předmětné Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.jinedarky.cz (dále jen „Webová stránka“) a další související právní vztahy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

3. Předmětem prodeje prostřednictvím distančního webového obchodu Prodávajícího jsou originální a nápadité dárky vyráběné zejména na území České republiky (dále jen „Produkt“).

4. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

II.

Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Produktů nabízených Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivých nabízených Produktů, popisu, vlastností, charakteru, a povahy konkrétního Produktu. Ceny nabízených Produktů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje Produktů a ceny těchto Produktů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Produktu, tyto informace však platí pouze v případech, kdy je Produkt doručován v rámci území České republiky.

3. Pro objednání Produktu vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném Produktu (objednávaný Produkt „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu);
b) o Kupujícím (jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, email, telefonní číslo)
c) specifikaci údajů, které mají být vytištěny na objednaný Produkt (jméno, datum a čas narození dítěte, event. váha a výška při narození) – platí pouze v případě výběru Produktu z kategorie Poklady dětství a vybraných produktů z kategorie Svatební dárky (jméno a datum)
d) způsobu úhrady kupní ceny Produktu ;
e) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Produktu.

4. V případě vybraných Produktů z kategorie Poklady dětství lze pro objednání využít zjednodušený objednávkový formulář obsahujícím informace dle bodu 3. písm. b) a c) tohoto článku Obchodních podmínek.

5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ (dále jen „Objednávka“). Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

6. Kupující bere na vědomí, že odesláním Objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek a současně prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.

7. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Objednávky Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“). V potvrzujícím emailu Prodávajícího o přijetí Objednávky bude obsažena zejména rekapitulace příslušné objednávky Kupujícího, daňový doklad – faktura, v níž budou uvedeny potřebné platební údaje za objednaný Produkt, a dále webový odkaz na tyto Obchodní podmínky, na reklamační formulář a na formulář odstoupení od kupní smlouvy.

8. Prodávající je vždy oprávněn požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

9. Kupujícím odeslaná Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy pro Prodávajícího a samotná distanční kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Prodávajícího spolu s konkrétní Objednávkou Kupujícího a příslušnou fakturou za objednaný Produkt Kupujícímu, tj. Prodávající oznámí Kupujícímu jeho souhlas s nabídkou Kupujícího.

10. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít každou kupní smlouvu, tj. akceptovat každou Objednávku Kupujícího, a to zejména s Kupujícími, kteří dříve porušili uzavřené kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

12. Kupující bere na vědomí, že v případě některých Produktů z kategorie Poklady dětství a Svatební dárky, které jsou vyráběny na zakázku, Prodávající s výrobou objednaného Produktu započne až po připsání kupní ceny na účet Prodávajícího dle článku III. těchto Obchodních podmínek. Doba dodání Produktu je minimálně 14 dní od přijetí platby kupní ceny.

III.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cenu Produktu a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu výhradně bezhotovostní platbou předem na účet Prodávajícího, č. účtu 136477/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. (dále jen „Účet prodávajícího“).

2. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy s tím, že závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. O připsání kupní ceny na účet Prodávajícího, popřípadě o započetí výroby objednaného Produktu (v případě Produktů z kategorie Poklady dětství a Svatební dárky vyráběných na zakázku) bude Kupující vyrozuměn prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce.

3. Kupující bere na vědomí, že objednaný Produkt mu bude doručen až po úhradě kupní ceny dle předchozího odstavce.

4. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu bezprostředně po objednání Produktu. Fakturu obdrží Kupující v potvrzujícím emailu Prodávajícího o přijetí Objednávky.

5. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Produktu ve výši 120,-Kč vč. DPH. To neplatí v případě osobního odběru objednaného Produktu v provozně Prodávajícího.

6. Případné slevy z ceny Produktu poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

IV.

Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující bere na vědomí, že v případě objednání vybraných Produktů z kategorie Poklady dětství a Svatební dárky vyráběných na zakázku je daný Produkt vyráběn vždy dle konkrétních požadavků Kupujícího. Z uvedeného důvodu nemá Kupující s odkazem na ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy uzavřené s Prodávajícím bez udání důvodu do 14 dní od převzetí Produktu odstoupit.

2. V ostatních případech, nejedná-li se o stav uvedený v čl. IV odst. 5 těchto Obchodních podmínek či o jiný případ podle občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí Produktu (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů Produktu nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Produktu).

3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@jinedarky.cz.

4. Pro odstoupení od konkrétní kupní smlouvy je kupující povinen užít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající zprostředkoval Kupujícímu předmětný formulář o odstoupení od kupní smlouvy v souladu s článkem II. odst. 7 těchto Obchodních podmínek. Pokud Kupující zároveň s odstoupením od kupní smlouvy uplatňuje i vady, je povinen vyplnit a užít i reklamační formulář, který mu byl zprostředkován podle článku II. odst. 7 těchto Obchodních podmínek.

5. Kupující, který uzavřel smlouvu distančním způsobem a/nebo mimo obchodní prostory, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoník nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
6. V případě, že kupující hodlá odstoupit od kupní smlouvy, Prodávající tímto Kupujícího poučuje, že Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy s ohledem na omezenou možnost prohlídky Produktu při uzavření smlouvy nebo s ohledem na moment překvapení při uzavření smlouvy. Kupující bere na vědomí, že musí být schopen vrátit jím zakoupený Produkt od Prodávajícího ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu.

7. Nemůže-li Kupující jako spotřebitel při odstoupení vrátit Produkt ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, (a) je povinen uhradit snížení hodnoty Produktu, pokud je to vzhledem k jeho povaze a charakteru předmětného Produktu možné, nebo je (b) povinen zaplatiti Prodávajícímu náhradu ve výši ceny Produktu, nemůže-li Produkt vrátit zpět Prodávajícímu s ohledem na povahu a charakter Produktu, nebo nemůže Produkt vrátit vůbec.

8. V případě odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem se kupní smlouva od počátku ruší. Náklady s odstoupením od smlouvy hradí Kupující (a to i v případě, že Kupující je spotřebitel). Produkt musí být Prodávajícímu vrácen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy Prodávajícímu a zároveň Produkt musí být ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu. Produkt musí být Prodávajícímu vrácen nepoškozený, neopotřebený (v rozsahu nutného užívání), je-li to možné s ohledem na jeho povahu, vlastnosti, charakter a účel užití.

9. V případě odstoupení od kupní smlouvy podle článku IV. odst. 9 těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání Produktu) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od doručení vráceného Produktu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení Produktu Kupujícím.

10. Kupující bere na vědomí, že pokud bude Produkt vrácený Kupujícím poškozen, opotřeben, částečně spotřebován nebo nebude ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody Prodávajícímu tímto vzniklé, nebo nárok na snížení hodnoty Produktu či nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

11. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech uvedených v ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, a to až do doby převzetí Produktu Kupujícím. Kupní cenu je pak Prodávající povinen Kupujícímu vrátit bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet sdělený Kupujícím.

V.
Přeprava a dodání Produktu

1. Způsob doručení Produktu určuje Prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat Produkt na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít Produkt při dodání. Nepřevezme-li Kupující Produkt při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Produkt doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Při převzetí Produktu od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Produktu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

VI.

Odpovědnost za vady a záruka, reklamační řád

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost Prodávajícím, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

2. Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je Kupující spotřebitel, tj. není-li podnikatel. V opačném případě platí obecná ustanovení o plnění (§ 1914 až § 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až § 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě).

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5. Kupující je povinen objednaný Produkt zkontrolovat ihned po převzetí a zjištěné nedostatky bez odkladu vytknout Prodávajícímu. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

6. Kupující může reklamaci uplatnit v provozovně Prodávajícího -Košinova 29a, 612 00 Brno. Dále je možné reklamaci odeslat na adresu Prodávajícího – DARODĚJKY s.r.o., Těšínská 1281/3, 612 00 Brno.

7. V případě uplatnění reklamace je Prodávající povinen vydat Kupujícímu k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Prodávající zároveň informuje Prodávajícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

8. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď odstranění vady, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Produktu, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.

VII.
Slevy, akce a speciální nabídky

1. Zvláštní nabídky, akce a slevy jsou pravidelně zveřejňovány na internetových stránkách Prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo tyto slevy, akce a speciální nabídky kdykoliv zrušit, odvolat či ukončit, a to bez jakékoli finanční či jiné náhrady.

2. Jakékoli slevy, akce či speciální nabídky nelze vzájemně kombinovat či sčítat a nelze je požadovat zpětně. V případě uplatnění slevy, akce či speciální nabídky je Kupující povinen uvést tuto skutečnost do poznámky k Objednávce.

VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví k Produktu okamžikem zaplacením celé kupní ceny Produktu.

2. Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese Kupující. Při uplatnění nároku z vad nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům Kupujícím je Kupující povinen prokázat Prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací Produktu, písemnou specifikací vady Produktu atp.

3. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující bere na vědomí, že fotografie nabízených Produktů jsou pouze ilustrační. Skutečné barvy jednotlivých Produktů tedy mohou být ve skutečnosti odlišné.

5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

6. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil své povinnosti z uzavřené kupní smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu info@jinedarky.cz. V případě, že i přes vzájemnou snahu Kupujícího a Prodávajícího nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Kupující na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

IX.
Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1. Osobní údaje, které Kupující poskytuje Prodávajícímu při jednorázové Objednávce, jsou chráněny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), a proto se věci týkající se ochrany osobních údajů tímto článkem neupravené řídí výše uvedeným zákonem.

2. Kupující tímto dává souhlas se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, doručovací adresa, datum narození, (daňové) identifikační číslo, email a telefon (dále jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující tímto souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby (za účelem) uzavírání Objednávek a kupních smluv a pro potřeby řádného plnění práv a povinností vyplývajících z těchto vztahů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

4. Kupující je povinen uvádět vždy pravdivé a úplné osobní údaje a je povinen Prodávajícího v přiměřené době informovat o změně osobních údajů.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické nebo písemné podobě. Prodávající může pověřit jejich zpracováním třetí osobu a osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze kurýrní službě pro účely doručení objednaného Produktu.

6. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících s Produkty, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

X.

Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

2. Zpráva je doručena:
a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.4.2018.

2. Odesláním Objednávky Kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.

5. Konkrétní kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek Webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.

V Brně, dne 1.4.2018

 

Dokumenty ke stažení:

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Reklamační protokol